Warsztaty Terapii Zajęciowej

            Warsztaty Terapii Zajęciowej stanowią formę rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób, które ukończyły 16 rok życia i nie są w stanie podjąć pracy. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Wskazania do uczestnictwa w wtz przyznaje osobie niepełnosprawnej Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

            Na terenie powiatu kraśnickiego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Gościeradowie, który prowadzi zajęcia dla 35 uczestników pochodzących z różnych gmin naszego powiatu,    a jego celem jest rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu ruchu, upośledzeniem umysłowym, schorzeniami psychicznymi. Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny dowóz na zajęcia oraz powrót do domu. Warsztat prowadzi rehabilitację zawodową, ruchową i psychospołeczną osób niepełnosprawnych. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, zajęcia są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są w 6 pracowniach:

- pracownia rozwijania umiejętności zawodowych,

- pracownia arteterapii i rękodzieła,

- pracownia manufaktury,

- pracownia stolarsko-konserwatorska,

- pracownia rozwijania umiejętności społecznych i samoobsługi,

- pracownia informatyczno-poligraficzna.

Koszty działalności warsztatu pokrywane są od 2008 roku w wysokości 90% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków samorządu powiatowego.

Warsztat terapii zajęciowej działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. nr 2046  z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587).

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Folwark 20, 23-275 Gościeradów

tel. 15 8381411,e-mail wtzgos@wp.pl

Więcej informacji na stronie: www.dpsgoscieradow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.