Sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej, przy uwzględnieniu potrzeb wynikających
z niepełnosprawności.


Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny- przyznawane jest w oparciu o aktualne, ważne jeden miesiąc, zaświadczenie lekarskie, zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej, uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania:

 • Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do  wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Ustala się limit dofinansowania do zakupu:

a)   roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego – do wysokości 400, 00zł

b)   trenażera eliptycznego – do kwoty 500, 00 zł

c)   ergometru – do kwoty 600, 00 zł

d)   łóżka ortopedycznego (rehabilitacyjnego) – do kwoty 1700, 00 zł

e)   bieżni elektrycznej – do kwoty 600, 00 zł

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Zakres dofinansowania:

 • rower rehabilitacyjny stacjonarny
 • trenażer eliptyczny
 • ergometr
 • urządzenie do hydromasażu ozonoterapii – dla osób z porażeniem mózgowym, z głębokim  upośledzeniem umysłowym, z przykurczami kończyn, poruszających się na wózku inwalidzkim, leżących
 • łóżko rehabilitacyjne- ortopedyczne
 • piłki rehabilitacyjne
 • trenery dłoni
 • pufy, wałki, kliny, maty rehabilitacyjne
 • stepper eliptyczny
 • sztangi
 • klocki, gry wypukłe oraz zabawki dźwiękowe, logo gry dla dzieci.
 • bieżnia elektryczna
 • inne przedmioty i urządzenia nie wymienione, uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wnioski oraz zasady dofinansowania znajdują się w wykazie spraw do załatwienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.