To wszelkie utrudnienia występujące w budynku
i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnych


O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby niepełnosprawne, w tym dzieci
i młodzież jeżeli:

 • mają trudności w poruszaniu się – a rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych
 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie nie przysługuje:

Jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej
z przyczyn leżących po jej stronie.

Wysokość dofinansowania

Do 95% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków:

 • wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego
 • wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie określonym przez PCPR. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji w danym roku kalendarzowym.
 • wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. opiniowania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych
  i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakres dofinansowania:

 • budowa pochylni, zapewniającej osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku samodzielny dostęp do budynku
 • wyrównanie nawierzchni w pobliżu wjazdu na pochylnię
 • dostawa, zakup i montaż: platformy schodowej, windy przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego
 • dostawa, zakup i montaż poręczy, uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • roboty polegające na likwidacji progów, likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi
 • przystosowanie drzwi: zakup i montaż drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 80/90 cm; zakup i montaż drzwi przesuwnych o szerokości (w świetle, po rozsunięcie) co najmniej 80/90 cm
 • zakup i montaż okien z obniżoną klamką, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku – w kuchni i w pokoju Wnioskodawcy
 • wymiana wykładziny podłogowej na antypoślizgową jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się
 • dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (środki PFRON służą likwidacji istniejących barier, dofinansowanie może obejmować elementy związane z poprawą funkcjonowania osoby niepełnosprawnej korzystającej z łazienki, nie dotyczy natomiast budowy łazienki oraz montażu zwykłych sprzętów i wyposażenia, ponieważ ich brak nie jest barierą architektoniczną )
 • przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym: obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim; zakup i montaż ruchomych półek pojemników na specjalnych prowadnicach; zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwierania drzwiczek pod kątem większym niż 90º; zakup i montaż zatrzasków magnetycznych
 • inne, uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń, takie jak malowanie pomieszczeń, elektryka, obudowa pionów kanalizacyjnych, ułożenie glazury, itp.)

Załączniki niezbędne do realizacji wniosku:

I etap:

 • kopia orzeczenia, lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt. 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej ważności)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie – ważne 1 m-c od daty wystawienia – potwierdzające rodzaj niepełnosprawności
 • akt notarialny /umowa najmu (inny dokument regulujący stan prawny)
 • zgoda właściciela/właścicieli lokalu na likwidację barier architektonicznych
 • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego)

II etap (dopiero po zakwalifikowaniu się do dofinansowania):

 • poświadczenie zameldowania osoby niepełnosprawnej (z urzędu miasta/gminy)
 • kosztorys szczegółowy sporządzony według wytycznych PCPR oraz szkice stanu istniejącego
  i projektowanego
 • pozwolenie na budowę /zgłoszenie (jeśli jest wymagane)
 • aktualny odpis z ksiąg wieczystych (jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą).

Wnioski oraz zasady dofinansowania znajdują się w wykazie spraw do załatwienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.