Przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.


O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie   podstawowych, codziennych czynności

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel   dofinansowanie,
 • jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków  Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Wysokość dofinansowania:

 • do 50% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków:

 • wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego
 • wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych PCPR środków finansowych
 • wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. opiniowania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną.

Zakres dofinansowania:

 • glukometr mówiący
 • ciśnieniomierz mówiący
 • urządzenia do wykrywania przeszkód
 • tabliczka Hebold`a, przyrząd do podpisywania się
 • termometr (brajlowski, mówiący lub o podwyższonym polu odczytu)
 • waga (z odczytem brajlowskim, powiększonym lub mówiącym)
 • siedzenie wannowe
 • leżak kąpielowy
 • rolator
 • wózek sanitarno-kąpielowy lub krzesło toaletowe
 • podnośnik wannowy
 • schodołaz, transporter schodowy i inne urządzenia służące przemieszczaniu się
 • szyny najazdowe
 • system automatycznego otwierania drzwi do garażu i/lub bramy wjazdowej (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim)
 • inne przedmioty i urządzenina nie wymienione w katalogu, uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawnośći

Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż są to przedmioty przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom niepełnosprawnym czy pełnosprawnym.

Do PCPR należy rozstrzygnięcie w jakim przypadku zakup tego sprzętu będzie likwidacją bariery dla konkretnej osoby niepełnosprawnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.