To ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się
i/lub przekazywanie informacji

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne
(w tym dzieci i młodzież):

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja umożliwi lub
  w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się.

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie
 • jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była,
  w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Wysokość dofinansowania:

 • do 50% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków:

 • wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego
 • wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania, w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych
 • rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną.

Zakres dofinansowania.

 • wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną
 • wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną
 • sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów i inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk
 • budziki świetlne i wibracyjne
 • faks, telefaks, tekstofon, wideofon
 • dostosowany aparat telefoniczny (w tym z cewką indykcyją w słuchawce, wzmacniaczem, klawiaturą brajlowską, programem udźwiękawiającym)
 • przenośne indywidualne wzmacniacze dźwięku
 • indywidualne urządzenia akustyczne przybliżające dźwięki
 • urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora / radia
 • maszyna do pisania pismem Brajla
 • materiały optyczne i elektrooptyczne ( lupy, monookulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.)
 • urządzenia mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne, posiadające  interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki
 • program do skanera rozpoznającego pismo Brajla
 • radio / radiomagnetofon – dla osoby z uszkodzeniem narządu wzroku (niewidomej)
 • zestaw komputerowy / przenośny komputer (za wyjątkiem osób, które kwalifikują się do pomocy finansowej w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd")
 • oprogramowanie służące komunikowaniu się
 • inne przedmioty i urządzenia nie ujęte w katalogu uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności


Wnioski oraz zasady dofinansowania znajdują się w wykazie spraw do załatwienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.