Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku realizuje
„Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc”

Celem głównym programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Realizacja programu odbywa się w systemie otwartym. Istnieje możliwość wprowadzenia nowych uczestników w trakcie realizacji programu. Program adresowany jest do osób stosujących przemoc. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

 – Uświadomienia sprawcy, czym  jest przemoc.

 – Uzyskania przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich.

 – Rozpoznania przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe.

 – Opracowania „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy.

 – Nabyciu nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez użycia agresji.

 – Nauki umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych.

 – Nauki umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane do:

 1. Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienie wolności w zakładach karnych;

2. Osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

3. Osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

4. Osób, które są zgłaszane przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

5. Osoby, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, w szczególności osobistej decyzji podjętej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc
w rodzinie zapraszamy bezpośrednio do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

ul. Grunwaldzka 6

pokój 105

tel. 081 826 18 64 w. 12, 721 231 685

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.