Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kraśnik 07.04.2014r.

Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku z dnia 20 marca 2014r.

 

W dniu 20 marca 2013r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób  Niepełnosprawnych w Kraśniku, w którym uczestniczyli członkowie Rady. Przedmiotem posiedzenia Rady było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2014r.

Pani Agnieszka Niedziałek – Przewodnicząca Rady omówiła uchwałę i poinformowała, że środki finansowe jakie PFRON przyznał naszemu Samorządowi, są wyższe od środków z ubiegłego roku o kwotę-55.180,00zł.

W związku z powyższym w roku bieżącym możliwym jest lepsze zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych, ale zwiększenie środków nie jest adekwatne do potrzeb.

Na rehabilitację zawodową jest zaplanowana kwota 364.000zł, a na społeczną 887.669zł  w tym na WTZ 506.522,70zł

Szczegółowego omówienia realizacji zadań dokonała: Pani Katarzyna Skorupa-zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz realizacji zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ale jednocześnie Przewodnicząca Pani Agnieszka Niedziałek zgłosiła wniosek o pozyskanie pieniędzy z programu „Wyrównywania różnic między regionami  II w roku 2014 (obszar G)” na zadnia z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i  tym samym o przeniesienie zaoszczędzonej w ten sposób kwoty na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Członkowi Rady chcieli zapoznać się z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej co zgodnie z kompetencją jest wykonywane przez Wydział Spraw Społecznych. Z uwagi na nieobecność Pani Kierownik Renaty Łukasik Pani Małgorzata Romanko zaproponowała zorganizowanie posiedzenia Rady na początku miesiąca kwietnia b.r.

Innych wniosków Członkowie Rady nie wnieśli. Na tym protokół zakończono.


 

Do zakresu działania rady należy:

1.     inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2.     inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji praw osób niepełnosprawnych,

3.     opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

4.     ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

5.  opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku składa się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu kraśnickiego organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu powiatowego. Członków powiatowej rady powołał Starosta Kraśnicki. W tym celu wydał Zarządzenie nr 34/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Kadencja rady trwa 4 lata i liczy się od dnia 26 września 2011 roku.

Powiatową Społeczna Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku tworzą następujące osoby:

1.     Agnieszka Niedziałek – przewodnicząca rady, zgłoszona przez Stowarzyszenie „Perspektywy” w Kraśniku,

2.   Justyna Krzywdzińska – członek rady, zgłoszona przez Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w  Kraśniku,

3.     Józefa Skórska – członek rady, zgłoszona przez Polski Związek Niewidomych. Okręg Lubelski. Koło w Kraśniku,

4.     Małgorzata Romanko – członek rady, zgłoszona przez samorząd powiatowy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,

5.   Renata Łukasik – członek rady, zgłoszona przez samorząd powiatowy, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Zakres prac rady.

1.  W dniu 27 marca 2012 roku, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku wydała pozytywną opinię w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2012 r.,

2.   W dniu 16 maja 2012 roku dwóch przedstawicieli powiatowej rady uczestniczyło w spotkaniu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lublinie,

3.   W dniu 27.07.2012 roku powiatowa rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lekarz” – Dariusz Chmiel w Annopolu w zakresie realizacji inicjatywy pod nazwą „Winda dla osób niepełnosprawnych” realizowanej w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami”.


Kraśnik, dn. 19.03.13r.

Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku w dniu 6 marca 2013 r.

W dniu 06 marca 2013r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku, w której uczestniczyli Członkowie Rady. Przedmiotem posiedzenia Rady było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2013r.

Środki finansowe jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Powiatu Kraśnickiego na rok 2013 są mniejsze o 37% w stosunku do środków ubiegłego roku ( o kwotę 600.000 zł). W związku z powyższym w roku bieżącym zachodzi konieczność zmniejszenia wydatkowanych środków o 37% na poszczególnych zadaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Spraw Społecznych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku.

Na rehabilitację zawodową przyznaje się kwotę 342.000 zł, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 854.489 zł (w tym 472.856,40 zł na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gościeradowie).

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na, które przeznaczono środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2013r. Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowali o zadaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku takich jak:

  1. Pilotażowy Program „ Aktywny Samorząd” 2013r.
  2. „Program wyrównywania różnic między regionami II”w 2013r.

Członkowie Rady otrzymali szczegółowe materiały dotyczące wyżej wymienionych programów. Ostatnim punktem posiedzenia Rady było wydanie opinii o celowości realizacji wniosków z obszaru D – likwidacja barier transportowych w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2013r., dla następujących jednostek:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie
  2. Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku
  4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.