PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”  logo_pfron_2011_rjpg [300x167]

JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

 

 


Z dniem 2 maja 2018r. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach MODUŁU I.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia br.


 

Dokumenty programowe:

AKTYWNY SAMORZĄD – treść programu – POBIERZ

AKTYWNY SAMORZĄD – kierunki działań – POBIERZ

AKTYWNY SAMORZĄD – zasady – POBIERZ

 

Poniżej znajdują się opisy poszczególnych zadań oraz dokumenty do pobrania.


OBSZAR A – Zadanie 1

Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

-       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-       dysfunkcja narządu ruchu;

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 8.000zł;

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

OPRZYRZĄDOWANIE SAMOCHODU – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.;

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

POSIADACZ SAMOCHODU (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca; w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.);


Do pobrania:

Wniosek A1 (dziecko-podopieczny).pdf

Wniosek A1 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pdf

Załącznik nr 3 - zaświadczenie lekarskie.pdf

 


OBSZAR A - Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B


WARUNKI UCZESTNICTWA:

-       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-       wiek aktywności zawodowej,

-       dysfunkcja narządu ruchu;

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

Maksymalna kwota dofinansowania  - 2.200 zł, w tym:

a)    dla kosztów kursu i egzaminów –1.600 zł,

b)  dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) –600 zł;

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

KOSZTY KURSU I EGZAMINÓW – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające;

 

Do pobrania:

Wniosek A2 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pd

Załącznik nr 3 - zaświadczenie lekarskie.pdfOBSZAR B - Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania


WARUNKI UCZESTNICTWA

-       znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-       dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

DOFINANSOWANIE

Maksymalna kwota dofinansowania:

-       dla osoby niewidomej  –  20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

-       dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

-       dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacja zawodowa i społeczną potencjalnego beneficjenta.

URZĄDZENIA BRAJLOWSKIE – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

a)    gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,

b)    osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;

DYSFUNKCJA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej
w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

OSOBA GŁUCHONIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

 

Do pobrania:

Wniosek B1 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek B1 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pdf

Załącznik nr 3a - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu wzroku) B1- os. do 16 roku życia.pdf

Załącznik nr 3b - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu wzroku) B1- os. pow. 16 roku życia.pdf

Załącznik nr 3c - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja obu kończyn górnych) B1.pdf

 


OBSZAR B - Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania


WARUNKI UCZESTNICTWA

-       znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-       dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

DOFINANSOWANIE

Kwota dofinansowania:

a)    dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

b)    dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

UDZIAŁ WŁASNY: nie jest wymagany

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

a)     gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,

b)     osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;

DYSFUNKCJA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

OSOBA GŁUCHONIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

 

Do pobrania:

Wniosek B2 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek B2 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pdf

 


OBSZAR C - Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;

DOFINANSOWANIE  LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

Maksymalna kwota dofinansowania 3.000 zł.

 

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: NIE JEST WYMAGANY

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji;

 

Do pobrania:

Wniosek C2 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek C2 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu .pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych .pdf

 


OBSZAR C – Zadanie 3

Pomoc w  zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości


WARUNKI UCZESTNICTWA:

-       stopień niepełnosprawności

-       wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-       potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

-     potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

DOFINANSOWANIE:

-    dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-   refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu;

Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy  amputacji:

-       w  zakresie ręki – 9.000 zł,

-       przedramienia – 20.000  zł,

-       ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,

-       na poziomie podudzia – 14.000 zł,

-       na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,

-       uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono dofinansowania

POZIOM  JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY GÓRNEJ – należy przez to rozumieć:

a)     poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie  z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w  ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,

b)   poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,

c)     poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym   zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,

d)     poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza  części bioelektrycznej sterowana impulsami  z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

POZIOM JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY DOLNEJ – należy przez to rozumieć:

a)   poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,

b)     poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,

c)   poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach(stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;

d)     poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami  nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną  pacjentów;

PROTEZA KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - należy przez to rozumieć protezę/ protezy kończyny górnej i /lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;


Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3_C4

Do pobrania:

Wniosek C3 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pdf

Załącznik nr 3 - zaświadczenie lekarskie C.pdf

Załącznik nr 4 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3 (należy złożyć dwie oferty z różnych protezowni)

 


OBSZAR C - Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-       stopień niepełnosprawności

-       wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-       potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

-      potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

DOFINANSOWANIE:

-       dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

-       refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu;

Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy  amputacji:

-       w  zakresie ręki – 2.700 zł,

-       przedramienia – 6.000  zł,

-       ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 7.800 zł,

-       na poziomie podudzia – 4.200 zł,

-       na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 6.000 zł,

-       uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 7.500 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji

KOSZTY UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

POZIOM  JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY GÓRNEJ – należy przez to rozumieć:

a)     poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie  z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w  ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,

b)   poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,

c)     poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym   zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,

d)    poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza  części bioelektrycznej sterowana impulsami  z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

POZIOM JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY DOLNEJ – należy przez to rozumieć:

a)  poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,

b)    poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,

c)  poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach(stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;

d)     poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami  nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną  pacjentów;

PROTEZA KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - należy przez to rozumieć protezę/ protezy kończyny górnej i /lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez; 

 

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3_C4

Do pobrania:

Wniosek C4 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pdf

Załącznik nr 3 - zaświadczenie lekarskie C.pdf

Załącznik nr 4 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4 (należy złożyć dwie oferty z różnych protezowni)

 


OBSZAR D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


WARUNKI UCZESTNICTWA:

-       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-       aktywność zawodowa

-       pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka;

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA  KOSZTÓW:
200zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi

OSOBA ZALEŻNA - należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy
i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole);

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA - należy przez to rozumieć:

-       zatrudnienie, lub

-       rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

-       rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;

Okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności.

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

a)     stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b)     stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy
o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c)     działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336),

d)     działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168),

e)     zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

f)      staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.),

Okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie
w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.


Do pobrania:

Wniosek D (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu .pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych .pdf

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.