PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”  logo_pfron_2011_rjpg [300x167]

JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

 

 


Z dniem 14 maja 2019 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach MODUŁU I

Wnioski należy składać w terminie: 14 maja do 31 sierpnia 2019r.


 

Dokumenty programowe:

AKTYWNY SAMORZĄD – treść programu – POBIERZ

AKTYWNY SAMORZĄD – kierunki działań – POBIERZ

AKTYWNY SAMORZĄD – zasady – POBIERZ

 

Poniżej znajdują się opisy poszczególnych zadań oraz dokumenty do pobrania.


OBSZAR A – Zadanie 1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu;

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA: maksymalna kwota dofinansowania 10.000zł;

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

OPRZYRZĄDOWANIE SAMOCHODU – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.;

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

POSIADACZ SAMOCHODU (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych  w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.);

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA - należy przez to rozumieć:

 • zatrudnienie, lub
 • rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
 • rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;

okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności.

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336, z późn. zm.),
 4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646, z późn.zm.),
 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
 6. staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm.).

Okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.


Do pobrania:

Wniosek A1 (dziecko-podopieczny).pdf

Wniosek A1 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie.pdf


OBSZAR A – Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu;

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

Maksymalna kwota dofinansowania  - 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B –2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii –3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł;

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania , a także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

PRAWO JAZDY – należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1,A2 i AM; warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdem określonej kategorii;

KOSZTY KURSU I EGZAMINÓW – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.


Do pobrania:

Wniosek A2 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie.pdf


OBSZAR A – Zadanie 3

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

Maksymalna kwota dofinansowania  - 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B –2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii –3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł;
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500zł.

 

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania, a także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

DYSFUNKCJA NARZĄDU SŁUCHU W STOPNIU WYMAGAJĄCYM KORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/ alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego;

PRAWO JAZDY – należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1,A2 i AM; warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdem określonej kategorii;

KOSZTY KURSU I EGZAMINÓW – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające;


Do pobrania:

Wniosek A3 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o potrzebie usług tlumacza migowego A3.pdf


OBSZAR A – Zadanie 4

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA: maksymalna kwota dofinansowania 4.000zł;

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

OPRZYRZĄDOWANIE SAMOCHODU – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych;

DYSFUNKCJA NARZĄDU SŁUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

POSIADACZ SAMOCHODU (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.);


Do pobrania:

Wniosek A4 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie.pdf

 


OBSZAR B – Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby niewidomej  –  24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące         z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta.

URZĄDZENIA BRAJLOWSKIE – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,

b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;

DYSFUNKCJA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

OSOBA GŁUCHONIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;


Do pobrania:

Wniosek B1 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek B1 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu wzroku) B1- os. pow. 16 roku życia.pdf

Załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu wzroku) B1- os. do 16 roku życia.pdf

Załącznik nr 2c - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja obu kończyn górnych) B1.pdf


OBSZAR B – Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: pomoc udzielona w ramach Obszaru B

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

Kwota dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000zł ,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania, a także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: nie jest wymagany

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;


Do pobrania:

Wniosek B2 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek B2 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf


OBSZAR B – Zadanie 3

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,  dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku.

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA: Maksymalna kwota dofinansowania: 6.000zł

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY: 30% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta.

DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę;


Do pobrania:

Wniosek B3 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie.pdf


OBSZAR B – Zadanie 4

 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny  lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:  Maksymalna kwota dofinansowania: 2.500zł

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się;

DYSFUNKCJA NARZĄDU SŁUCHU - należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;


Do pobrania:

Wniosek B4 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek B4 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie.pdf


OBSZAR B – Zadanie 5

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie  o niepełnosprawności,
 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1,3 lub 4

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

Maksymalna kwota dofinansowania: 1.500zł

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania, a także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

KOSZTY UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach realizacji programu, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia minimalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji;


Do pobrania:

Wniosek B5 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek B5 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf


OBSZAR C – Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

DOFINANSOWANIE  LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

Maksymalna kwota dofinansowania 3.500 zł.

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania, a także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: NIE JEST WYMAGANY

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;


Do pobrania:

Wniosek C2 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek C2 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu .pdf


OBSZAR C – Zadanie 3

Pomoc w  zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu;

Refundacja dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.

Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy  amputacji:

 • w  zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000  zł,
 • ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
 •  na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

POZIOM  JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY GÓRNEJ – należy przez to rozumieć:

 1. poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie  z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w  ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
 2. poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,
 3. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
 4. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

POZIOM JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY DOLNEJ – należy przez to rozumieć:

 1. poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,
 2. poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
 3. poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową,
 4. poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;        

PROTEZA KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - należy przez to rozumieć protezę/ protezy kończyny górnej i /lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;


Do pobrania:

Wniosek C3 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie C.pdf

Załącznik nr 3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3 (należy złożyć dwie oferty z różnych protezowni)


OBSZAR C – Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

 • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
 • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu;

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć: kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania, a także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy  amputacji:

 • w  zakresie ręki – 2.700 zł,
 • przedramienia – 6.000  zł,
 • ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 7.800 zł,
 • na poziomie podudzia – 4.200 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 6.000 zł,
 • uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 7.500 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

KOSZTY UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

POZIOM  JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY GÓRNEJ – należy przez to rozumieć:

 1. poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie  z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia      i nadgarstka; do wykonania w  ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
 2. poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,
 3. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym   zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
 4. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami  z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

POZIOM JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY DOLNEJ– należy przez to rozumieć:

 1. poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,
 2. poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
 3. poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach(stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
 4. poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami  nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną  pacjentów;

PROTEZA KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - należy przez to rozumieć protezę/ protezy kończyny górnej i /lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;


Do pobrania:

Wniosek C4 (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie C.pdf

Załącznik nr 3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4 (należy złożyć dwie oferty z różnych protezowni)


OBSZAR C – Zadanie 5

 

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:

Maksymalna kwota dofinansowania: 5.000zł

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY: 35% ceny brutto zakupu/usługi;

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU POWODUJĄCA PROBLEMY W SAMODZIELNYM PRZEMIESZCZANIU SIĘ – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

 1. osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,
 2. zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,
 3. korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 4. korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 5. nie ma przeciwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;

 

OPRZYRZĄDOWANIE ELEKTRYCZNE DO WÓZKA RĘCZNEGO – należy przez to rozumieć przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

SKUTER O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM - należy przez to rozumieć czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy;

WÓZEK RĘCZNY Z OPRZYRZĄDOWANIEM ELEKTRYCZNYM – należy przez to rozumieć wózek inwalidzki, w tym aktywny, wyposażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym), zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;


Do pobrania:

Wniosek C54 (osoba pełnoletnia).pdf

Wniosek C5 (dziecko-podopieczny).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu.pdf

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie C.pdf


OBSZAR D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka;

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:
200zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania, a także  kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi

OSOBA ZALEŻNA - należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy
i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole);

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA - należy przez to rozumieć:

 • zatrudnienie, lub
 • rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
 • rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;

okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności.

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336, z późn. zm.),
 4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.  z 2018 r., poz. 646, z późn.zm.),
 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
 6. staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.


Do pobrania:

Wniosek D (osoba pełnoletnia).pdf

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu .pdf


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.