Informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy) w ramach programu „Aktywny samorząd” - MODUŁ II. Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej (w siedzibie PCPR w Kraśniku) w terminie od dnia 25.09.2019r. do dnia 10.10.2019r.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Wniosek

Załączniki do wniosku:

  1. oświadczenie o wysokości dochodu - załącznik nr 1
  2. zaświadczenie z uczelni - załącznik nr 2
  3. oświadczenie o ilości semestrów/półroczy dofinansowanych ze środków PFRON - załącznik nr 3
  4. uzasadnienie zwiększenia dofinansowania - załącznik nr 4 (o ile dotyczy)
  5. zaświadczenie z zakładu pracy - załącznik nr 5 (o ile dotyczy)
  6. dodatkowe informacje do wniosku - załącznik nr 6
  7. kserokopia/skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  8. kserokopia/skan Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy)
  9. dokument wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły potwierdzający zakwalifikowanie na staż (dla studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej) (o ile dotyczy) 


Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Modułu II programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie PCPR w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, pokój 21 lub telefonicznie: 081 825 58 80 wew.23

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.