1. Podstawa prawna

Przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umożliwiają utworzenie  przy starostach powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych. Powiatowe rady składają się z 5 osób i są powoływane spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta. Kadencja rady trwa 4 lata.


2. Zadania rady

Społeczna rada ds. osób niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym. Rada zajmuje się problemami integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacją praw osób niepełnosprawnych. Do zakresu działania powiatowej rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

3. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku została powołana Zarządzeniem Nr 73 Starosty Kraśnickiego z dnia 16 października 2019 roku. W skład Rady wchodzą:

1)    Pani Sylwia Ewa Chęć – Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie;

2)   Pani Józefa Skórska – Polski Związek Niewidomych. Okręg Lubelski. Koło Kraśnik;

3)   Pani Alicja Morawska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku;

4)   Pani Anna Ciempiel – Powiat Kraśnicki, Zarząd Powiatu w Kraśniku;

5)   Pani Iwona Rachoń – Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS”  w Kraśniku.

W dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku odbędzie się I posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku, podczas którego powiatowa rada dokona wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego  i sekretarza. Wybrane osoby tworzyć będą prezydium powiatowej rady.

 

4. Kontakt     

Obsługę techniczno-organizacyjną powiatowej rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kraśnickim prosimy kierować na adres:        
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie       
ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik           

Kontakt telefoniczny z pracownikami jednostki, którzy organizują pracę powiatowej rady:

1)     Pani Justyna Mazur;

2)     Pan  Krzysztof Pulikowski.

telefon: 81 825 58 15 wew. 38.
e-mail: pcpr@pcpr.krasnik.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.