Konsultacje dokumentów strategicznych pomocy społecznej

Dobiega końca proces opracowania powiatowych dokumentów strategicznych pomocy społecznej. Prace prowadzone pod kierunkiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku pana dra hab. Marka Klimka miały wieloetapowy przebieg i dotyczyły następujących dokumentów:
1. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020;
2. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020;
3. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Prace nad dokumentami rozpoczęły się w dniu 31 marcu 2015 roku od wspólnego spotkania szkoleniowego przedstawicieli instytucji samorządowych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, kraśnickich zakładów pracy, którzy zostali zaproszeni do udziału i pracy w zespołach zadaniowych utworzonych do poszczególnych obszarów strategicznych w/w programów. Omówiono sposób prowadzenia prac nad budowaniem diagnozy stanu istniejącego, przeprowadzenia analizy strategicznej, stawiania celów i planowania rezultatów oraz konstruowania programów działania.

W kolejnych miesiącach organizowane były spotkania warsztatowe poszczególnych zespołów zadaniowych. Prace nad dokumentami prowadzono w oparciu o uzyskane dane i informacje będące w posiadaniu instytucji reprezentowanych w zespołach zadaniowych. Zastosowano różne metody pracy: analiza danych (ilościowa i jakościowa), dyskusja, partycypacyjny podział zadań ze względu na posiadaną wiedzę
i kompetencje zawodowe. Jesienią 2015 roku opracowane zostały wstępne projekty dokumentów, które po uzupełnieniach i technicznej korekcie nabrały ostatecznego kształtu i zostały przekazane do społecznej konsultacji.

W dniu 8 lutego 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku odbędzie cykl spotkań konsultacyjnych, podczas których zostaną przedstawione i poddane społecznej ocenie następujące dokumenty programowe:
1. o godz. 9.00 spotkanie dotyczące „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020”;
2. o godz. 10.30 spotkanie dotyczące „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020”;
3. o godz. 12.00 spotkanie dotyczące „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Serdecznie zapraszamy członków zespołów zadaniowych, przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej oraz osoby zainteresowane problematyką zawartą w dokumentach strategicznych.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału na adres k.pulikowski@pcpr.krasnik.pl

Tekst: Krzysztof Pulikowski
Zdjęcia: Michał Botner

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.