Konferencja naukowa - Pomoc społeczna w Polsce – współczesne uwarunkowania i tendencje rozwojowe

Plansza konferencja naukowa (link otworzy duże zdjęcie)

Starosta Kraśnicki Andrzej Maj

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w Stalowej Woli

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku

  

zapraszają do udziału w

 

KONFERENCJI NAUKOWEJ

  

Pomoc społeczna w Polsce – współczesne uwarunkowania i tendencje rozwojowe

 

która odbędzie się

 dnia  17 listopada 2017r.

w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku

  

 

Szeroki zakres występowania wielu różnorodnych problemów społecznych stanowi obecnie istotne wyzwanie dla wielu podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu polityki społecznej, zarówno na poziomie lokalnym, państwowym, jak i globalnym. Pomoc społeczna stanowi współcześnie jedno z najważniejszych zadań zarówno wielu organów administracji publicznej, jak również podmiotów niepublicznych. Specyfika jej działań odnosi się do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla osób i rodzin znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji w społeczeństwie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współcześnie do nieustannie dotychczas występujących problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie, uzależnienia itp.) dochodzą nowe zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne, związane m. in. z procesami demograficznymi (zjawisko tzw. starzenia się społeczeństwa), czy też migracyjnymi (problem uchodźców, zjawisko eurosieroctwa). Powoduje to konieczność poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, zarówno środowiskowych jak i instytucjonalnych, ukierunkowanych na rozwiązywanie występujących problemów społecznych oraz wsparcie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Stanowi to istotne wyzwanie zarówno dla państwa, jak i dla samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowana konferencja będzie stanowić okazję do refleksji nad dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce po roku 1989, do analizy w jakim zakresie obowiązujące w systemie pomocy społecznej rozwiązania były skuteczne, a w jakim należy poszukiwać nowych koncepcji i rozwiązań.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do dn. 22.10.2017r. na adres e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko oraz tytuł (stopień) naukowy autora

- reprezentowana uczelnia/instytucja

- tytuł referatu

- dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon).

 

Tematyka zgłaszanych artykułów powinna koncentrować się na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania systemu pomocy społecznej w wymiarze lokalnym, bądź w szerszej perspektywie (ogólnopaństwowej, Unii Europejskiej). W szczególności powinna ona dotyczyć problemów, uwarunkowań, dotychczasowych doświadczeń lub perspektyw rozwoju pomocy społecznej w wymiarze ogólnym, bądź w odniesieniu do wybranych problemów społecznych (np. ubóstwo, niepełnosprawność, opieka nad dzieckiem i rodziną, uzależnienia, przemoc w rodzinie, sytuacja osób starszych itp.).

 

Udział w konferencji jest odpłatny w wysokości 150 zł. (koszt wydania publikacji zawierającej wygłoszone artykuły). Wpłatę należy uiścić w terminie do dn. 22.10.2017r. na konto Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.

Dane do przelewu: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Numer konta: Bank Spółdzielczy Ziemi  Kraśnickiej 76 8717 0009 2001 0005 7437 0002. Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko – opłata za udział w konferencji”.

 

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie publikacji zbiorowej zawierającej artykuły z konferencji. Ostateczną wersję artykułu należy przesłać na podany wyżej adres najpóźniej do dnia 31.12.2017r. Warunkiem publikacji referatu jest jego wygłoszenie na konferencji, pozytywne jego zaopiniowanie przez recenzentów oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Proszę o bezwzględne przestrzeganie niżej wskazanych wymogów artykułu.

 

Wymogi artykułu:

 

- Na pierwszej stronie w górnym lewym rogu imię i nazwisko autora artykułu, tytuł (stopień) naukowy, reprezentowana uczelnia/instytucja

- Tytuł w wersji polskiej oraz angielskiej

- Czcionka: Times New Roman 12 pkt

- Odstęp: 1,5

- Przypisy: system tradycyjny (pod stopką, na dole strony), np. Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994, s. 123.

- Alfabetycznie uporządkowana bibliografia na końcu tekstu

- Teksty artykułów proszę przysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl

- Objętość tekstu dowolna, maksymalnie nie powinna przekraczać 15 stron

- Na końcu artykułu proszę zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (5-6 zdań informujących o zawartości tekstu)

 

Szczegółowa tematyka obrad zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tematów i artykułów o czym Państwo zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem.


   W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

   dr hab. Marek Klimek, e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl

 

Opublikowano: 19 września 2017 14:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 661

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.