Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od kilku lat w listopadzie, pracownicy instytucji pomocy społecznej spotykają się na uroczystości z okazji swojego święta branżowego, jakim jest Dzień Pracownika Socjalnego.

Pracownicy socjalni to licząca się w powiecie grupa zawodowa. Tworzą ją pracownicy działających w gminie ośrodków pomocy społecznej i licznych jednostek powiatowych świadczących usługi pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, powołaną do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dlatego podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin kierujących się do naszych instytucji po pomoc, wsparcie lub świadczenia, kiedy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.

W dniu 17 listopada 2017 r. z pracownikami instytucji pomocy społecznej spotkał się Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj. W swoim wystąpieniu Pan Starosta podkreślił rolę pracowników pomocy społecznej i ich wkład w łagodzenie trudnych sytuacji osób i rodzin, którzy zwracają się do powiatu o pomoc i wparcie.  Aby pomoc społeczna była skuteczna i przynosiła oczekiwane rezultaty, muszą być odpowiednio do tego celu zorganizowane zasoby materialne i kadrowe.

Obecnie zasoby instytucjonalne Powiatu Kraśnickiego w zakresie pomocy społecznej tworzą trzy domy pomocy społecznej, dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS, Wioska Dziecięca Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, w ramach której prowadzonych jest czternaście rodzinnych domów dziecka.

Na terenie powiatu kraśnickiego działa warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, liczne organizacje pozarządowe i rodziny zastępcze, które w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oferują wysokie standardy opieki i wychowania.

W wystąpieniu Pana Starosty nie zabrakło odniesienia do bieżącej sytuacji zawodowej pracowników pomocy społecznej.  Podkreślił, że ich praca w instytucjach pomocy społecznej wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobistych. W powiatowych jednostkach pomocy społecznej zatrudnionych jest prawie 380 osób, z których większość to specjaliści bezpośrednio realizujący  zadania danej jednostki. Wrażliwość na los bliźniego, empatia, komunikatywność, asertywność, dar poszanowania godności każdego człowieka to podstawowe cechy osobowości pracownika socjalnego zagrożonego wypaleniem zawodowym, rozumianym jako zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych.

Następnie Pan Starosta podsumował, że dobra, efektywna praca i poświęcenie dla innych, musi mieć swoje odzwierciedlenie w dobrym wynagradzaniu za wykonaną pracę. Chociaż środki na ten cel rosną co roku, to jest świadomy, że w tym zakresie postęp musi być większy i będzie o to systematycznie zabiegał.

W dalszej części spotkania Pan Starosta uhonorował kierowników gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej okolicznościowymi dyplomami uznania. W spotkaniu udział wzięli i życzenia przekazali:

1) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Albin Mazurek;

2) przedstawiciel Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie Pan Włodzimierz Ciołek,

 

Tekst: Krzysztof Pulikowski
Foto: Michał Botner

 

 

Opublikowano: 20 listopada 2017 11:13

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 604

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.