Konferencja naukowa „Pomoc społeczna w Polsce – współczesne uwarunkowania i tendencje rozwojowe”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Po zakończeniu uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji naukowej na temat Pomoc społeczna w Polsce – współczesne uwarunkowania i tendencje rozwojowe. Otwarcia konferencji dokonał Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj.

Zwracając się do uczestników konferencji Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj powiedział: „Współorganizując dzisiejszą konferencję naukową Powiat Kraśnicki włącza się do dyskusji nad przyszłością polityki społecznej i pomocy społecznej. Transformacja rozwiązań w obszarze polityki społecznej w ostatnich latach, powoduje, że system pomocy społecznej musi być stale doskonalony i dostosowany do nowych potrzeb, problemów i wyzwań. Nakładają się na to z jednej strony nowe problemy i ryzyka socjalne, które nie były znane wcześniej, jak również pogłębianie się istniejących problemów socjalnych i deficytów.

            Nadal aktualne są pytania na temat celów i priorytetów systemu pomocy społecznej, jego sfery instytucjonalnej i usługodawczej, metod i instrumentów, potencjału służb społecznych, w tym roli pracowników socjalnych.

            Diagnoza sytuacji społecznej województwa lubelskiego ale i powiatu kraśnickiego ukazuje wiele negatywnych zjawisk, w tym między innymi: najwyższy w kraju wskaźnik zagrożenia ubóstwem, niekorzystną strukturę bezrobocia, dużą liczbę osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, znaczną skalę zjawiska niepełnosprawności i niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dlatego niezbędna są działaniach na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

            Analizując program dzisiejszej konferencji naukowej jestem przekonany, że jej rezultaty w postaci wniosków, rekomendacji czy też propozycji zmian systemowych będą konkretnym naszym  wkładem w stałe doskonalenie systemu pomocy społecznej.
            Serdecznie dziękuję
za zaproponowanie interesujących i aktualnych problemowo referatów, których autorami są naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz innych znaczących ośrodków akademickich. Będą również przedstawione referaty przygotowane przez kraśnickich samorządowców, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami wynikającymi z realizacji zadań pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Witając na dzisiejszej konferencji tak szanowne grono przedstawiciele nauki pragnę podkreślić rolę Pana dr. hab. Marka Klimka dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, który podjął inicjatywę zorganizowania dzisiejszej konferencji naukowej oraz wszystkim prelegentom, za przyjęcie zaproszenia i wkład naukowy w dalszy rozwój myśli pomocy społecznej.

Dziękuję serdecznie komitetowi naukowemu konferencji za kształt naukowy dzisiejszej konferencji. Gorące podziękowania składam na ręce Pana  prof. dr hab. Andrzej Kuczumowa Dziekana Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Życzę Państwu  owocnych obrad i cennych wniosków”.

W części plenarnej konferencji, jak również w ramach pracy poszczególnych sekcji przedstawione zostały następujące referaty:

1)      Koncepcje i badania jakości życia jako płaszczyzna do analizy i punkt wyjścia do działania pomocy społecznej w Polsce – dr hab. Jadwiga Daszykowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);

2)      Rola Kościołów i związków wyznaniowych w organizowaniu pomocy społecznej w Polsce.  Wybrane  aspekty - dr hab. Marek Bielecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);

3)       Zadania samorządu powiatowego z zakresu pieczy zastępczej – doświadczenia i rekomendacje – dr hab. Marek Klimek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);

4)      Pomoc społeczna jako zadanie samorządu powiatowego – dr Marek Kos (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie);

5)      Procedura interwencyjna "Niebieska Karta" w opinii pracowników socjalnych i funkcjonariuszy Policji – dr Anna Witkowska-Paleń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

6)      Rys historyczny pomocy społecznej w Polsce – dr Sławomir Franc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Paweł Pochodyła (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie);

7)      Działalność prawosławnych organizacji charytatywnych na Lubelszczyźnie – Ks. dr Andrzej Konachowicz (Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej);

8)      Pomoc społeczna w województwie podkarpackim – dr Maria Ragan (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego);

9)      Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi
w obszarze pomocy społecznej. Analiza na przykładzie powiatu kraśnickiego – mgr Krzysztof Pulikowski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku);

10)  Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej. Stan obecny i postulowane kierunki rozwiązań – mgr Grzegorz Lemiecha (Wójt Gminy Zakrzówek);

11)  Emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego a prawo do zasiłku stałego –
 r. pr. dr Michał Soćko (Kancelaria Radcy Prawnego Michał Soćko / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach);

12)  Aktywność seniorów ze Stowarzyszenia Uniwersyteckie Srebrne Lata jako przykład dobrych praktyk i inspiracja dla nowych rozwiązań w systemie pomocy społecznej – dr Mirosław Rewera (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);

13)   Programy Umacniania Rodziny jako element systemu wsparcia dziecka i rodziny w Polsce - działania realizowane przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – mgr Anna Bielecka (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce);

14)   Studium przypadku – reintegracja z rodziną pochodzenia – doświadczenia SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku – mgr Dariusz Krysiak, mgr Wojciech Zabawski (SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku);

15)   Praca socjalna z osadzonymi w więzieniach – realne założenie czy mglisty postulat ? - mgr Krzysztof Jamroży (Uniwersytet Rzeszowski);

16)  Działalność Lokalnych Grup Działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – mgr Wioletta Wilkos (Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej).

 

Podsumowania konferencji dokonała Pani dr hab. Jadwiga Daszykowska, która przedstawiła główne wnioski i rekomendacje będące dorobkiem konferencji.

 

Tekst: Krzysztof Pulikowski
Foto: Michał Botner

 

 

 

Opublikowano: 20 listopada 2017 11:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1206

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.