Prezentacja dorobku i promocja działań organizacji pozarządowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

            W ramach II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego mieszkańcy powiatu kraśnickiego mieli okazję poznać liderów, aktyw, działalność
 i dorobek kraśnickich stowarzyszeń i fundacji. Prezentacja organizacji pozarządowych odbyła się w dniu 18 listopada 2017 r. w godz. 10.00-14.00, w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7.

Swój dorobek przedstawiło pięćdziesiąt organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w następujących sferach usług publicznych:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

8) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

10)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

11)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

12)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

13)  turystyki i krajoznawstwa;

14)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;

15)  ratownictwa i ochrony ludności;

16)  promocji i organizacji wolontariatu;

17przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


            Na stoiskach promocyjnych organizacji pozarządowych można było poznać bogaty świat ludzkich zainteresowań i pasji. Wszyscy przynieśli ze sobą dobry humor, w prezentowanych wytworach ukazali umiejętność postrzegania świata, indywidualne i zespołowe talenty, świetne pomysły, wielorakie umiejętności, poczucie humoru i charakterystyczny dla ludzkiej aktywności szczery entuzjazm. Prezentacja organizacji przybrała charakter spotkania trzech pokoleń kraśniczan.

Ze wszystkimi organizacjami spotkał się Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj. Były rozmowy, dyskusje, wymiana doświadczeń, prośby o wpisy i dedykacje do kronik i ksiąg pamiątkowych, wspólne fotografie, wnioski do dalszej współpracy z samorządem powiatowym. Rodzinny klimat spotkania organizacji pozarządowych to również zasługa obecności przybyłych gości specjalnych, którymi byli:

1)  Ojciec dr Filip Buczyński – założyciel i prezes  Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie;

2)  Jerzy  Rogalski - aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

            W dalszej części spotkania Pani Prezes Wioletta Wilkos ogłosiła wyniki konkursu kulinarnego pod nazwą „Jesień na talerzu”, organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. W konkursie swoje wyroby wystawiły Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu kraśnickiego. Werdykt jury był następujący:

1)      I miejsce w kategorii przystawka dla  KGW „Tatarczanki” w Salominie za „Pasztet z kaszy gryczanej z sosem grzybowym”;

2)      II miejsce w kategorii przystawka dla KGW Moniaki Kolonii za „Galaretę naszych babć z wieprzowiny”;

3)     III miejsce w kategorii przystawka dla KGW Popkowice Majdanek za „Polędwiczki po szlachecku”;

4)      I miejsce w kategorii deser dla KGW Popkowice Majdanek za „Fantazję marchewkową”;

5)      II miejsce w kategorii deser dla KGW Wilkołaz Trzeci za „Śliczne i pyszne jesienne ciasto”;

6)      III miejsce w kategorii deser dla Stowarzyszenia Wokół Księżomierzy
 i Aleksandrowa za „Jesienne borowiki „w leśnym mchu”.

Na zakończenie sobotniego spotkania wszystkim organizacjom wręczono pamiątkowe statuetki i podziękowania oraz wspólnie wysłuchano pięknego koncertu w wykonaniu zespołu „Fantazja” z Księżomierzy gmina Gościeradów. Pełną atrakcji sobotę zakończono okolicznościowym poczęstunkiem.  

 

 

Tekst: Krzysztof Pulikowski

Foto: Michał Botner

 

Opublikowano: 20 listopada 2017 14:03

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 835

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.