Zaproszenie do udziału w projekcie ze środków UE - "Trzy kroki do pracy"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie wraz z Kraśnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw społecznych IMPULS z Kraśnika rozpoczęła realizację projektu „Trzy kroki do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, wsparcie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizację programu aktywizacji zawodowej, który zwiększy szansę Uczestników Projektu na znalezienie pracy poprzez dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do oczekiwań rynku pracy.

Grupę docelową stanowi 100 osób zamieszkujących teren powiatów: kraśnickiego, janowskiego oraz opolskiego w wieku 30 lat i więcej będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo lub rolnikami i członkami ich rodzin zarejestrowanymi w PUP/MUP jako osoby bezrobotne zamierzających odejść z rolnictwa należących do co najmniej jednej z grup tj.

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby  długotrwale bezrobotnych,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym programem aktywizacji zawodowej. Na program ten składać się będzie: diagnoza kompetencji zawodowych wraz  z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz diagnozą istotnych kompetencji zawodowych, grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe (dostosowane do potrzeb pracodawców) oraz 6-miesięczne płatne staż zawodowe.

 

W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące szkolenia:

-  Pracownik obsługi biurowej wraz z ECDL
-  Monter izolacji i rusztowań budowlanych
-  Sekretarka wraz z ECDL
-  Pracownik usług kosmetycznych
-  Operator wózków jezdniowych
-  Monter stolarki budowlanej
-  Monter suchej zabudowy

Podana propozycja szkoleń nie stanowi katalogu zamkniętego, a uzyskanie kwalifikacji przez Uczestnika projektu będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy- Indywidualnego Planu Działania.

 

W ramach projektu, każdy z uczestników projektu ma zagwarantowane:

 • stypendia szkoleniowe - do 6,64 zł/h netto  
 • stypendia stażowe – 1 439,24 złotych netto/miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu
 • poczęstunek / ciepły posiłek podczas zajęć
 • ubezpieczenie
 • profesjonalną kadrę wykładowców
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r.  potwierdzający zdobyte kwalifikacje

 

Każdy uczestnik projektu, który zakończy udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niego ścieżką, uzyska niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, tak pożądane na lokalnym rynku pracy. Tym samym, dostosuje on swoje kompetencje do oczekiwań rynku pracy, zwiększając jednocześnie swoje szanse na zatrudnienie.

                W związku z realizacją naszego przedsięwzięcia, Fundacja OIC Poland, jako realizator projektu, zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zrekrutowaniu potencjalnych uczestników, a tym samym  o rozpowszechnienie wśród nich informacji o realizowanym przez nas projekcie poprzez wywieszenie plakatu w Państwa Instytucji/zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej ( w załączeniu przesyłam w dwóch formatach) oraz informowanie osób korzystających z Państwa pomocy o możliwości udziału w projekcie. 

 

Mamy nadzieję, iż założenia projektu oraz przewidziane w nim działania zainteresują potencjalnych uczestników, a w dalszej perspektywie przyczynią się do zwiększenia ich udziału  i aktywności na rynku pracy.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz o planowanych działaniach można uzyskać  w Biurze Projektu, ul Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, tel. 81 710 46 41, e-mail: monika.jung@oic.lublin.pl.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość oraz pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia.

Opublikowano: 06 lutego 2018 08:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 944

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.