Informacja dla organizacji pozarządowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Kraśnik, dnia 9.11.2018 r.

 

 

Starosta Kraśnicki

ogłasza rozpoczęcie procedury wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku – kadencja 2018-2021

 

I. Terminarz wyborów :

  • Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku: 9 listopad 2018 r.
  • Termin zgłaszania kandydatów: 15 listopad – 20 listopad 2018 r.
  • Miejsce zgłaszania kandydatów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik
  • Publikacja listy kandydatów organizacji: 22 listopad 2018 r.
  • Zebranie wyborcze: 26 listopad 2018 r.

Publikacja informacji związanych z wyborami do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku zamieszczana będzie na stronie: www.powiatkrasnik.e-bip.eu   www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl oraz zostanie przekazana pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych będących w rejestrze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

 

II.  Wybory odbywają się na podstawie :

 

Uchwały Nr IX-62/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku.


 III.          Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku

1) Prawo zgłoszenia kandydata w wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku zwanej dalej “Radą Pożytku”, mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)  zwane dalej „Organizacjami” działające na terenie powiatu kraśnickiego.

2) Każda Organizacja może zgłosić nie więcej, niż jednego kandydata.

3) Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie od 15.11.2018 roku do 20.11.2018 roku poprzez przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, podpisanej przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem organizacji. W przypadku przesłania karty zgłoszeniowej pocztą decyduje data jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

4) Po upływie terminu zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku, Starosta Kraśnicki sporządza imienną listę osób, których kandydatury zostały zgłoszone do ww. Rady Pożytku wraz  z nazwą Organizacji zgłaszającej i zamieszcza listę na stronie www.powiatkrasnik.e-bip.eu oraz www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl do czasu powołania Rady Pożytku.

 

IV.  Wybory i głosowanie

 1) Wyboru przedstawicieli Organizacji do składu Rady Pożytku spośród zgłoszonych kandydatur dokonują upoważnieni delegaci, przy czym:

a)     każda organizacja może zgłosić jednego delegata do oddania głosu
w jej imieniu,

b)     wybrany delegat otrzymuje upoważnienie zarządu Organizacji,

c)      delegatem może być członek zarządu Organizacji lub każda inna osoba upoważniona  przez zarząd Organizacji, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady  Pożytku,

d)     zgłoszenie delegata do oddania głosu powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji,

e)     Wzór zgłoszenia delegata stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2) W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6 Starosta Kraśnicki zorganizuje zebranie wyborcze, podczas którego w głosowaniu tajnym dokonany zostanie wybór członków Rady Pożytku.

 

3) Wybory zostaną przeprowadzone wg następującego schematu:

a)      prezentacja kandydatów,

b)     rozdanie uprawnionym do głosowania kart do głosowania,

c)      oddanie głosu poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania nazwisk nie więcej jak 4 osób. Instrukcja głosowania zostanie podana ustnie przez prowadzącego wybory,

d)     wrzucenie kart do urny,

e)     przeliczenie kart do głosowania a następnie liczenie głosów; za głos ważny uznaje się ten, na którym zaznaczono nazwiska nie więcej jak czterech osób,

f)       czynności opisane w lit. e) dokonują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora PCPR w Kraśniku,

g)      z przeprowadzonych wyborów sporządzona zostanie lista przedstawicieli organizacji do składu Rady oraz lista rezerwowa, obejmująca osoby, które w głosowaniu uzyskały piąte i następne miejsca.

4) W przypadku jeżeli nie będzie można ustalić wyboru przedstawicieli Rady z powodu równej ilości otrzymanych głosów przeprowadza się wybory dodatkowe.


skmbt_c35118110911500.jpg

 

Opublikowano: 09 listopada 2018 11:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

KARTA KANDYDATA.pdf [159.3 KB]

ZGŁOSZENIE DELAGATA.pdf [216.88 KB]

Wyświetleń: 399

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.