Szkolenie kadr pomocy społecznej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku wraz ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów w Gościeradowie zorganizowało w dniu 11 września 2019 r. szkolenie dla kadr pomocy społecznej dotyczące najnowszych zmian jakie zostały wprowadzone od dnia 1 lipca 2019 r. w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.), która powszechnie kojarzona jest w społeczeństwie jako program  „Rodzina 500+”.

Szkolenie przeprowadził Pan Grzegorz Jatkowski – absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalista zatrudniony w Departamencie Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zajmujący się zagadnieniami z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Podczas szkolenia, pracownikom pomocy społecznej, którzy realizują w swoich jednostkach program „Rodzina 500+” została przekazana wiedza dotycząca warunków nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tej formy pomocy dla rodziny.

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia przedstawione zostały informacje, wyjaśnienia i przykłady praktycznego stosowania ustawy. Omówione zostały ogólne warunki jej obowiązywania, tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, przypadki wezwania wnioskodawców do osobistego udzielenia wyjaśnień, ocena przypadków marnotrawienia środków oraz przesłanki do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Na konkretnych przykładach omówione zostały sposoby praktycznego  postępowanie pracownika socjalnego związane z ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłaty. Dokonano analizy charakteru czynności jakie należy podejmować w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku zadania własnego powiatu sformułowanego w art. 19 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do zadań powiatu należy szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz prowadzenie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Tekst: Krzysztof Pulikowski

Foto: Michał Botner

Opublikowano: 11 września 2019 08:26

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 489

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.