Zapytanie ofertowe - doradcy zawodowego/pośrednika pracy

Kraśnik, dn. 21.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  wraz z partnerami

poszukuje

 

doradcy zawodowego/pośrednika pracy 

do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego

w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA   

 w projekcie FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
  2.  Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. ’Feniks II kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, tel./fax. 818261864, mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zapytania: Indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA w ramach realizacji Projektu: „FENIKS II” kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Północna 22a, 20-064 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa zawodowego w formie  indywidualnych spotkań  w ramach zadania realizowanego w projekcie:

 

 

 

 

 

 

 

Zad 1.

  • maksymalnie 30 godzin na spotkania indywidualne z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy  -  w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

 

Zad 2.

  • maksymalnie 30 godzin na spotkania indywidualne z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy  -  w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

 

Program poradnictwa indywidualnego obejmuje w szczególności:

a) gospodarka rynkowa i jej skutki w sferze zatrudnienia - sytuacja na rynku pracy,

b) umiejętności kluczowe niezbędne do zdobywania pracy,

c) planowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

d) formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

e) opracowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

  

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie.

Termin realizacji zamówienia: listopad - grudzień 2016r.   

 

IV. Wymagania wobec doradcy zawodowego/pośrednika pracy:

Doradca zawodowy/pośrednik pracy powinien posiadać przede wszystkim wiedzę:

1)        o zasadach postępowania podczas kontaktu z osobą usamodzielnianą,

2)        o metodach i technikach poradnictwa zawodowego,

3)        o zjawiskach zachodzących na rynku pracy oraz warunkach i możliwościach

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,

4)        dotyczącą obowiązujących przepisów prawa.

 

V. Sposób przygotowana oferty:

1.  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w teksie muszą naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta -   doradca zawodowy/pośrednik pracy - FENIKS 2.”

5. Oferta może być złożona tylko na jedno zadanie.

 

VI. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert – do dnia 28.10.2016 roku do godz.12.00.  

 

VII. Kryteria oceny ofert:

 

  1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

kryterium cenowe. 

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert

niepodlegających odrzuceniu), z najniższą ceną.   

 

 

 

 

VIII. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,
w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.

 

IX. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie o niekaralności.

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

 

 

Opublikowano: 21 października 2016 11:09

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

Załączniki doradca zawodowy [961.76 KB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2...28.10.16-doradca zawodowy [626.13 KB]

Wyświetleń: 98

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.