Zapytanie ofertowe - psycholog w ramach projektu „FENIKS II

Kraśnik, dn. 21.10.2016r.


 

Zapytanie ofertowe   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  wraz z partnerami

poszukuje

 

             psychologa w ramach projektu  FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

 1. 1.     Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. 
 2. 2.     Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt.  ‘’Feniks II – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, tel./fax. 818261864, e-mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Przedmiot zapytania: Poradnictwo psychologiczne w ramach realizacji Projektu: „FENIKS II” kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Północna 22a, 20-064 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych spotkań w ramach zadania realizowanego w projekcie, tj.:

 

 • maksymalnie  60 godzin na spotkania indywidualne z psychologiem dla uczestników projektu w ramach Centrum Rozwoju Osobistego,

 

 

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie.

Termin realizacji zamówienia: listopad 2016r. (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego na 7 dni przed rozpoczęciem każdego zadania). 

 

IV. Wymagania:

Wykonawca musi spełnić:

a)     wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia,

b)     co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,

c)      doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

d)     znajomość tematyki związanej z udzielaniem wsparcia osobom opuszczającym rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

V. Sposób przygotowana oferty:

1.  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w teksie muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie dotyczące doświadczenia w pracy zawodowej stanowiące załącznik nr 2 do oferty,
 • Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności załącznik nr 3 do oferty,
 • Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 4

5. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta – doradztwo psychologiczne - FENIKS 2.”

 

VI. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert – do dnia 28.10.2016 roku do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o  następujące kryteria:  cena za 1 godzinę brutto w zł- 100% (100 pkt). Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:   

 

               C min.

Cena =------------------------------------ x100

               C bad.

 

 

Gdzie:

C- ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

C min.- najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C bad. – cena (brutto) oferty badanej

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

VIII. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.

 

IX. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot.  doświadczenia w pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności.
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

 

 

Opublikowano: 21 października 2016 12:24

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

Załączniki psycholog [1.04 MB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2...28.10.2016-psycholog [620.18 KB]

Wyświetleń: 108

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.