Zapytanie ofertowe - sale szkoleniowe

      Kraśnik, dn. 21.10.2016r.

 

 Sal szkoleniowych

 w projekcie FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
  2. Zamówienie jest finansowane ze środków projektu pt.  ‘’Feniks II – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, tel./fax. 818261864, mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

 

 

Przedmiot zapytania: Wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie spotkań indywidualnych
i szkoleń grupowych w ramach realizacji Projektu
: „FENIKS II” kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Północna 22a, 20-064 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie spotkań indywidualnych i szkoleń grupowych w ramach zadania realizowanego w projekcie, tj.:

 

a) 82 godziny na szkolenie grupowe: „Warsztaty rozwoju osobistego” w ramach Centrum Rozwoju Osobistego

b) 60 godzin na indywidualne spotkania poradnictwa zawodowego

c) 8 godzin na szkolenie grupowe z zakresu autoprezentacji

Przyjmuje się, że 1 godz. dydaktyczna - 45 minut.

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie.

Termin realizacji zamówienia: październik - grudzień 2016r. (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego na 7 dni przed rozpoczęciem każdego zadania). 

 

IV. Wymagania dotyczące sal i sprzętu technicznego:

a) sale w pełni wyposażone, ze światłem dziennym, dostosowana do prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami BHP,

b) sala z miejscami dla co najmniej 6 uczestników szkoleń grupowych oraz 1 osoby prowadzącej, 

c) sprzęt na warsztaty: ekran, flipchart, projektor, przedłużacze elektryczne,

d) dostęp do toalet,

e) miejsce na serwowanie poczęstunku,

 

 

V. Sposób przygotowana oferty:

1.  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w teksie muszą naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta - sale szkoleniowe - FENIKS 2.”

 

 

VI. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert – do dnia 27.10.2016 roku do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

 

VII. Kryteria oceny ofert:

 

  1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: cena za 1 godzinę brutto w zł - 100% (100 pkt). Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:   

 

                              C min.

Cena = ----------------------------------- x 100

                              C bad.

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C bad. – cena (brutto) oferty badanej

 

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert

niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

VIII. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.

 

 

IX. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

 

 

 

 

Opublikowano: 21 października 2016 12:29

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

załącznik nr 1 sale Feniks2 [756.23 KB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2...27.10.2016-sale szkoleniowe.pdf [618.56 KB]

Wyświetleń: 110

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.