Zapytanie ofertowe - trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Autoprezentacji”

Kraśnik, dn. 21.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  wraz z partnerami

poszukuje

 

trenera  

do przeprowadzenia szkolenia  z zakresu „Autoprezentacji”    

w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA   

 w projekcie FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
  2.  Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. ’Feniks II kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, tel./fax. 818261864, mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Autoprezentacji” w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA w ramach realizacji Projektu: „FENIKS II” kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie. Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Północna 22a, 20-064 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Autoprezentacji” w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA    w ramach zadania realizowanego w projekcie, tj.:

  • 8 godzin dydaktycznych (45 minutowe) na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Autoprezentacji”, w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

Zadanie obejmuje tematykę z zakresu autoprezentacji i samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

 

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie.

Termin realizacji zamówienia: listopad  2016r.   (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem zadania).

 

IV. Wymagania wobec trenera:

Wykonawca prowadzący szkolenie warsztatowe powinien łącznie spełniać następujące warunki: 

1)        Posiadać wykształcenie wyższe.

2)        Posiadać doświadczenie min 2 letnie w pracy zawodowej. 

3)        Posiadać doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.   

4)        Posiadać kwalifikacje i umiejętności trenerskie potrzebne do realizacji szkolenia.    

 

V. Sposób przygotowana oferty:

1.  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w teksie muszą naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta -   trener – Klub Pomocy Koleżenskiej PRACA-  FENIKS 2.”

 

VI. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert – do dnia 28.10.2016 roku do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).  

 

VII. Kryteria oceny ofert:

 

  1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

kryterium cenowe. 

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert

niepodlegających odrzuceniu), z najniższą ceną.   

 

VIII. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,
w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.

 

IX. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

1)      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

2)      Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące doświadczenia w pracy zawodowej.

3)      Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie o niekaralności.

4)      Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

 

 

Opublikowano: 21 października 2016 12:41

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

Załączniki trener autoprezentacja [1.05 MB]

Protokol-28.10.16-trenerAutopr [570.27 KB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2...28.10.2016-trener autoprezentacji [623.47 KB]

Wyświetleń: 249

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.