Zapytanie ofertowe - trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Autoprezentacji” w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

Kraśnik, dn. 17.07.2017r.

      

Zapytanie ofertowe   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  wraz z partnerami

poszukuje

 

trenera

do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Autoprezentacji”

w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

 w projekcie „FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
 2.  Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. ’Feniks II kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, tel./fax. 818261864, e-mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

          Przedmiot zapytania: przeprowadzenie  szkolenia  z zakresu „Autoprezentacji”
w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA w ramach realizacji Projektu
: „FENIKS II” kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie. Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Grottgera 10/6, 20-029  Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Autoprezentacji”
i opracowanie materiałów szkoleniowych w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA w ramach zadania realizowanego w projekcie.

 

 • 8 godzin dydaktycznych (45 minutowe) na przeprowadzenie szkolenia
  z zakresu „Autoprezentacji” w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA.

Zadanie obejmuję tematykę z zakresu autoprezentacji i samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

 

 

 

 

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie.

Termin realizacji zamówienia: sierpień – wrzesień 2017r. (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem zadania).

 

IV. Wymagania wobec trenera:

Prowadzący szkolenie warsztatowe powinien łącznie spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie minimum  2-letnie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • przeprowadzonych minimum 20 godz. szkoleń, zajęć i/lub warsztatów o tematyce zgodnej
  z zakresem przedmiotowego szkolenia.

 

V. Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ukończony kurs trenerski.

 

VI. Sposób przygotowana oferty:

1.  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku                          polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w teksie muszą naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub           dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta - trener – Klub Pomocy Koleżeńskiej PRACA -
     FENIKS 2.”

 

VII. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert – do dnia 24.07.2017 roku do godz.14.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
  o kryterium cenowe. 
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), z najniższą ceną.  

 

IX. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,
w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.

 

X. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

1)     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2)     Załącznik nr 2 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń.

3)     Załącznik nr 3 - Oświadczenie trenera dotyczące doświadczenia w pracy zawodowej.

4)  Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności.

5)  Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
         z Zamawiającym.

 

 

Opublikowano: 17 lipca 2017 12:48

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

Załączniki do zapytania ofertowego- FENIKS II - trener - Klub Pomocy Koleżeńskiej PRACA [1.09 MB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2...24.07.2017 - autoprezentacja.pdf [629.88 KB]

Wyświetleń: 220

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.