Zapytanie ofertowe - trenerzy do przeprowadzenia szkolenia „Warsztaty Rozwoju Osobistego” w ramach Centrum Rozwoju Osobistego

Kraśnik, dn. 17.07.2017r.


 

Zapytanie ofertowe   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  wraz z partnerami

poszukuje

 

trenerów

do przeprowadzenia szkolenia „Warsztaty Rozwoju Osobistego”

w ramach Centrum Rozwoju Osobistego

 w projekcie „FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
 2.  Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. ’Feniks II kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, tel./fax. 818261864, e-mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia „Warsztaty Rozwoju Osobistego”
i opracowanie materiałów szkoleniowych w ramach Centrum Rozwoju Osobistego
w ramach realizacji Projektu
: „FENIKS II” kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie. Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Grottgera 10/6, 20-029  Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

 

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia: „Warsztaty Rozwoju
Osobistego” i opracowanie materiałów w ramach Centrum Rozwoju Osobistego w ramach zadania realizowanego w projekcie:

 

 • 82 godzin na przeprowadzenie warsztatów w ramach Centrum Rozwoju Osobistego,

 

Zadania obejmują następujące bloki tematyczne:


- „Umiejętności rozwiązywania konfliktów” w wymiarze 8 godzin,

- „Zasada savoir vivre” w wymiarze 4 godzin,

- „Wizerunek” w wymiarze 6 godzin,

- „Promowanie zdrowego stylu życia” w wymiarze 8 godzin.

- „Komunikacja społeczna” w wymiarze 8 godzin,

- „Radzenie sobie ze stresem” w wymiarze 8 godzin,

- „Motywacja” w wymiarze 8 godzin,

- „Asertywność” w wymiarze 8 godzin,

- „Zarządzanie czasem” w wymiarze 6 godzin,

- „Budowanie własnej wartości” w wymiarze 8 godzin,

- „Zarządzanie budżetem domowym” w wymiarze 10 godzin.

  

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie.

Termin realizacji zamówienia: sierpień – wrzesień 2017r. (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem zadania).

 

IV. Wymagania wobec trenerów:

Prowadzący szkolenie warsztatowe powinien łącznie spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe.
 • min. 2 – letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 • przeprowadzonych minimum 100 godz. szkoleń, zajęć i/lub warsztatów o tematyce zgodnej z zakresem przedmiotowego szkolenia.

 

V. Dodatkowe kwalifikacje:

 

 • Ukończony kurs trenerski.

 

VI. Sposób przygotowana oferty:

1.  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w teksie muszą naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta - trener – Warsztaty Rozwoju Osobistego w ramach Centrum Rozwoju Osobistego - FENIKS 2.”

 

VII. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert – do dnia 24.07.2017 roku do godz.14.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
  o kryterium cenowe. 
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), z najniższą ceną.  

 

 

IX. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,
w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.

 

X. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

1)     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2)     Załącznik nr 2 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń

3)     Załącznik nr 3 -  Oświadczenie trenera dotyczące doświadczenia w pracy zawodowej..

4)  Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o niekaralności.

5)  Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
         z Zamawiającym.

 

Opublikowano: 17 lipca 2017 13:45

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

Załączniki do zapytania ofertowego FENIKS II - trener - CRO [1.07 MB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2...24.07.2017-trener warsztaty.pdf [640.85 KB]

Wyświetleń: 348

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.