Zapytanie ofertowe - prawnik świadczący doradztwo prawne w ramach projektu FENIKS II

Kraśnik, dn. 01.02.2017r.

  

Zapytanie ofertowe   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  wraz z partnerami

poszukuje

 

    prawnika świadczącego doradztwo prawne  w ramach projektu  FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

 1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
 2.  Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt.  „Feniks II – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik,
tel./fax. 818261864, e-mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne

Przedmiot zapytania: Poradnictwo prawne w ramach realizacji Projektu: „FENIKS II” kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Północna 22a,
20-064 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,
23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a,
02-665 Warszawa.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa prawnego w formie indywidualnych spotkań w ramach zadania realizowanego w projekcie, tj.:

 • maksymalnie  60 godzin na spotkania indywidualne z prawnikiem dla uczestników projektu
  w ramach Centrum Rozwoju Osobistego,

 

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie.

Termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2017r. . (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem każdego zadania). 

 

 

 

IV. Wymagania:

Wykonawca musi spełnić:

a)      wykształcenie wyższe prawnicze,

b)     posiada uprawnienia do udzielania porad prawnych, określone w ustawach na każdym etapie sprawy zarówno pozasądowe jak i sądowych,

c)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

 

V. Sposób przygotowana oferty:

1.  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście muszą naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Do oferty należy dołączyć:

 • Oświadczenie dot.  doświadczenia w pracy zawodowej stanowiący załącznik nr 2 do oferty,
 • Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności załącznik nr 3 do oferty,
 • Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 4

6. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta – doradztwo prawne - FENIKS 2.”

 

VI. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert – do dnia 10.02.2017 roku do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium ceny.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), z najniższą ceną.

 

VIII. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,
w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.

 

IX. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot.  doświadczenia w pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności.
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.


Opublikowano: 01 lutego 2017 13:52

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

Załączniki prawnik [961.61 KB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2...10.02.2017-prawnik [625.15 KB]

Wyświetleń: 223

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.