Zapytanie ofertowe - doradcy zawodowego/pośrednika pracy do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

Kraśnik, dn. 23.02.2018 r.


                                                                                                         

 

Zapytanie ofertowe   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  wraz z partnerami

poszukuje

 

doradcy zawodowego/ pośrednika pracy

do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego

w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

 w projekcie
 „FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
 2.  Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. Feniks II kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze
  i rodziny zastępcze”
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

 1. II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik
tel./fax. 818261864, mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

     Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

     85312320-8 Usługi doradztwa

Przedmiot zapytania: 
Indywidualne poradnictwo zawodowe
w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA w ramach realizacji Projektu: „FENIKS II kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Grottgera 10/6,
20-029 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a,
02-665 Warszawa.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa zawodowego w formie indywidualnych spotkań w ramach zadania realizowanego w projekcie:

 

            Zadanie 1

- maksymalnie 50 godzin na spotkania indywidualne z doradca zawodowym/ pośrednikiem pracy      w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

Zadanie 2

- maksymalnie 50 godzin na spotkania indywidualne z doradca zawodowym/ pośrednikiem pracy      w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

 

Zadanie 3

- maksymalnie 40 godzin na spotkania indywidualne z doradca zawodowym/ pośrednikiem pracy      w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA

 

Program poradnictwa indywidualnego obejmuje w szczególności:

a)      gospodarka rynkowa i jej skutki w sferze zatrudnienia – sytuacja na rynku pracy,

b)     umiejętności  kluczowe niezbędne do zdobywania pracy,

c)      planowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

d)     formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

e)      przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i opracowanie dokumentów aplikacyjnych.

 

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie

Termin realizacji zamówienia: marzec – grudzień 2018 r. (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem zadania).

 

IV. Wymagania wobec doradcy zawodowego/ pośrednika pracy:

      Doradca zawodowy/ pośrednik pracy powinien posiadać przede wszystkim wiedzę:

1)     o zasadach postępowania podczas kontaktu z osobą usamodzielnianą,

2)     o metodach i technikach poradnictwa zawodowego,

3)     o zjawiskach zachodzących na rynku pracy oraz warunkach i możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,

4)     dotyczącą obowiązujących przepisów prawa.

 

 

      V. Sposób przygotowana oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być       ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w teksie muszą naniesione w sposób czytelny,     datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub       dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta – doradca zawodowy/ pośrednik pracy - FENIKS 2.”

5. Oferta może być złożona tylko na jedno zadanie.

 

 

 

       VI. Termin oraz miejsce składania ofert:

 Termin składania ofert – do dnia 09.03.2018 roku do godz. 14.00 (wiążąca jest data wpływu        oferty do Zamawiającego)

 

     VII. Kryteria oceny ofert:   

 1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
  o kryterium cenowe. 
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), z najniższą ceną.

 

     VIII. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2.  Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,
                  w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres                                    rozliczeniowy.

 

IX. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o niekaralności

3) Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

 

Opublikowano: 23 lutego 2018 14:12

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

Załącznik nr 1 [755.62 KB]

Załącznik nr 2 [675.28 KB]

Załącznik nr 3 [922.5 KB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2...09.03.2018-doradca zawodowy.pdf [628.08 KB]

Wyświetleń: 473

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.