Zapytanie ofertowe - sale szkoleniowe

Kraśnik, dn. 09.01.2018 r.


Zapytanie ofertowe   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  wraz z partnerami

poszukuje

 

 Sal szkoleniowych

 w projekcie FENIKS II– kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

  

I. Informacje wstępne:

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
  2. Zamówienie jest finansowane ze środków projektu pt.  ‘’Feniks II kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze
    i rodziny zastępcze”
    współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

 

II. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik,
tel./fax. 818261864, mail: feniks2@pcpr.krasnik.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

 

Przedmiot zapytania: Wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie spotkań indywidualnych
i szkoleń grupowych w ramach realizacji Projektu
: „FENIKS II” kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
 i rodziny zastępcze”
realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie spotkań indywidualnych

i szkoleń grupowych w ramach zadania realizowanego w projekcie, tj.:

  • 140 godzin na indywidualne spotkania poradnictwa zawodowego w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA - 10 godzin x 14 osób,
  • 82 godziny na szkolenie grupowe – „Warsztaty Rozwoju Osobistego” w ramach Centrum Rozwoju Osobistego.
  • 8 godzin na szkolenie grupowe z zakresu Autoprezentacji  w ramach Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA.

 

 

Miejsce realizacji zamówienia: Kraśnik, woj. Lubelskie.

Termin realizacji zamówienia: luty- grudzień 2018r. (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem każdego zadania). 

 

IV. Wymagania dotyczące sal i sprzętu technicznego:

a) sale w pełni wyposażone, ze światłem dziennym, dostosowana do prowadzenia zajęć zgodnie
     z przepisami BHP;

b) sala z miejscami dla co najmniej 14 uczestników szkoleń grupowych oraz 1 osoby prowadzącej;

c) sprzęt na warsztaty: ekran, flipchart, projektor, przedłużacze elektryczne;

d) dostęp do toalet;

e) miejsce na serwowanie poczęstunku.

 

V. Sposób przygotowana oferty:

1.  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w języku polskim.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być           ponumerowane. Wszystkie poprawki lub zmiany w teksie muszą naniesione w sposób czytelny,      datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF, faxem, pocztą lub        dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

4. Kopertę z ofertą należy podpisać: „Oferta - sale szkoleniowe - FENIKS 2.”

 

VI. Termin oraz miejsce składania ofert

       Termin składania ofert – do dnia 23.01.2018  roku do godz. 14.00 (wiążąca jest data wpływu oferty       do Zamawiającego).

 

VII. Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium     najniższej ceny.

    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert    niepodlegających odrzuceniu), z najniższą ceną.

 

VIII. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez     Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,
     w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.

 

 

IX. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

     1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

 

 

 

 

Opublikowano: 09 stycznia 2018 14:23

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Załączniki:

załącznik nr 1 sale Feniks2 [756.23 KB]

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie FENIKS 2-23.01.2018-sale szkoleniowe.pdf [623.72 KB]

Wyświetleń: 461

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.