Zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie,  projekt konkursowy pod nazwą „Wystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim".   

Celem głównym projektu (typ proj. 1b) jest wzrost integracji społecznej osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu kraśnickiego i poprawa dostępu do rynku pracy.

W roku 2019 w naszym projekcie uczestniczyć będą 24 osoby z niepełnosprawnościami (14 kobiet i 10 mężczyzn), w wieku powyżej 18 roku życia, będące w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją, które są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi,  zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku.

 

W ramach projektu zostaną podjęte zintegrowane działania skierowane indywidualnie do każdego uczestnika projektu. Osoby biorące udział w projekcie otrzymają następujące wsparcie:

1. Diagnoza potrzeb – opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji,

2. Wsparcie mentora/coacha,

3. Indywidualne wsparcie psychologiczne,

4. Indywidualne wsparcie prawne,

5. Kursy/szkolenia,

6. Warsztaty terapeutyczno -integracyjne,

7. Indywidualne wsparcie pośrednika pracy,

8. Staż pracy.

Uczestnicy projektu otrzymywać będą zwrot kosztów dojazdu na wsparcie w ramach poszczególnych zadań oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.

Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji osobistych w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, w czasie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu  tj. 7.30 – 15.30 ( we wtorek do godz. 16.00, a w piątek do godz. 15.00). Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd, windę oraz toalety. 

Szczegółowych informacji na temat charakteru projektu i warunków udziału osób z niepełnosprawnościami udzielają oraz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie przyjmują następujące osoby:

1) Pani Agnieszka Kołtun – tel. 81 826-18-64 wew. 12

2) Pani Marlena Gałat – tel. 81 826-18-64 wew. 20

3) Pani Małgorzata Matuszewska  - tel. 81 826-18-64 wew. 35

4) Pan Krzysztof Pulikowski – tel. 81 826-18-64 wew. 23

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.454.632,80 zł

 Tekst: Krzysztof Pulikowski – koordynator projektu

 

 

 

Opublikowano: 08 stycznia 2019 09:13

Kategoria: Wystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

Wyświetleń: 554

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.